بوف كور

حقيقت انسان به آنچه اظهار مي كند نيست. بلكه حقيقت او نهفته در آن چيزي است كه از اظهار آن ناتوان است. بنابراين اگر خواستي او ر ا بشناسي نه به گفته هايش، بلكه به ناگفته هايش گوش بسپار.

اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست